Normen en waarden

Gedragscode

1. Inleiding

Normen en waarden bij de beoefening van het voetbal zijn heel belangrijk. FC Fochteloo wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, scheidsrechters, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Het voetbalveld is een ontmoetingsplaats waar sporters met plezier en voldoening spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers bij FC Fochteloo. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

3. Doelstelling

FC Fochteloo wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van het voetbalspel. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetbalspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de voetbalsport normen en waarden actief uitdraagt.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is van FC Fochteloo, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij FC Fochteloo worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: “normen en waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

4. Algemene gedragsregels

FC Fochteloo vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden vóór, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het voetbal als op het gebruik en het betreden van het sportcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen wedstrijd.
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Voetbal is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door voetbal leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Voetbal geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Hoe wij omgaan met ons sportcomplex.

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 • zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • honden dienen aangelijnd te zijn. Het sportcomplex is geen hondenuitlaatveld!
 • fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • de toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

Scroll to Top